Strategie rozvoje města

Desatero bodů strategie rozvoje města Uherský Ostroh v rámci komunálních voleb 2022

 

Dovolte nám, prosím, abychom Vás seznámili s volebním programem našeho hnutí, které kandiduje v komunálních volbách do Zastupitelstva města Uherský Ostroh.

 

Nedávnou dobu globálně poznamenaly dvě zásadní události, v prvním směru pandemie koronaviru SARS-CoV-2, a následně pak válečná krize na Ukrajině s celosvětovými následky v podobě zdražování komodit. Navíc v našem městě uplynulé volební období ve své polovině přineslo téměř kompletní personální obměnu složení Rady města a přeorientování snahy o vytvoření konsenzuální a otevřené podoby místní politiky jiným směrem.

 

Budoucnost je sice neznámá, ale nechceme na ni rezignovat, avšak ji aktivně vytvářet, a proto je nutné se na ni řádně připravit, a v tomto ohledu se snažíme nabídnout ucelenou programovou strategii tak, aby v sobě obsahovala pluralitní nabídku témat.

 

Věříme, že současná ekonomická a energetická krize nebude mít dopad na naše společné plány ve prospěch města. Jsme přesvědčeni, že poctivá práce, úsilí o systematické řízení, nekličkování před problémy, vysoká odbornost, kvalita, profesionalita, ucelenost a plánování v horizontu delším než jedno volební období¸ naslouchání k problémům i podnětům obyvatel je cestou k vytvoření pocitu spokojeného domova, místa, o které člověk pečuje a projevuje zájem, k vytvoření komunity, kam člověk patří a je v ní zakořeněn. Nechceme se vydat cestou politické konfrontace, ale k hledání základní shody v dalším směřování lokální politiky, která zajistí prosperitu i pro další generace.

 

Víme, že žádná politická strana ani hnutí nemůže prosadit vše. Slibujeme Vám, že pokud ve volbách získáme opět Vaši důvěru, budeme se snažit o kvalitách našeho programu přesvědčit ostatní strany a hnutí, aby nám jej pomáhaly prosazovat v co nejvyšší míře.

 

1. Samospráva

Občan má právo na kvalitní úřední servis a úplné informace o činnosti samosprávy města.

 

 • Průhlednost a otevřenost samosprávy, městského úřadu vůči občanům a jejich potřebám.

 • Zpracování studie zabývající se lepším využitím městských budov s cílem odprodeje nadbytečných prostor.

 • Podpora neziskové sféry.

 • Trvalé sledování práce tajemníka a vedoucích odborů městského úřadu.

 • Přejímat dobrou praxi jiných měst a využívat podněty ze soutěže Přívětivý úřad.

 • Zveřejnění podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva města na internetu.

 • Přenášení jednání zastupitelstva on-line.

 • Zveřejnění zvukového záznamu a zápisu z jednání zastupitelstva na webových stránkách města.

 • Zavedení a využívání inteligentních informačních systémů pro komunikaci s obyvateli, při komunitní tvorbě městských koncepcí a občanské participace na řešení klíčových problémů města.

 • Možnost, aby co nejvíce svých záležitostí a problémů mohli občané vyřídit s úřadem přes internet.

 • Setrvalé udržování osobních i elektronických modelů komunikace představitelů místní samosprávy s veřejností.

 • Zavedení principů ekologického chování na městském úřadu a optimalizace jeho provozu.

 • Otevření otázky na snížení koeficientu daně z nemovitosti (s ohledem na očekávanou složitou finanční situaci u mnoha domácností).

 

2. Rozvoj města, investičně – stavební strategie

Sféra rozvoje města tvoří tradičně vlajkovou loď každé politické reprezentace a napomáhá ke zvýšení atraktivity města. Nicméně samotná realizace strategie mnohdy přesahuje jednotlivé volební období. Při plánování a realizaci technické infrastruktury města by zde měla platit zásada rozvahy, předvídavosti a otevřené komunikaci při rozhodování. Město je především místo k životu, a proto by měl být zachován princip trvalé udržitelnosti využití potenciálu města, podpora víceúčelovosti a rozmanitosti obecních zařízení a minimalizace zásahů do okolní krajiny.

 

 • Pokračování v rekonstrukci prostorů zámku a revitalizace jeho těsného okolí za účelem vytvoření odpočinkové zóny.

 • Pokračování investic do budov v majetku města s cílem snížení nákladů na provoz a spotřebu energií.

 • Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů s vybudováním technické a dopravní infrastruktury.

 • Pokračování v regeneraci panelového sídliště.

 • Rozvoj sítě cyklistických tras.

 • Rozšíření dětských hřišť a sportovišť.

 • Zkvalitnění infrastruktury pozemních komunikací a chodníku na území města.

 • Realizace parkovacích stání.

 • Investice do sportovních zařízení a nemovitostí ve městě.

 • Modernizace zimního stadionu.

 • Zpracování konceptu Smart City (Chytré město) jako nástroj zvyšování kvality života - využití chytrých technologií ve vazbě na zvyšování kvality života.

 • Pokrytí důležitých míst ve městě signálem wi-fi. Na vhodná místa budou pořízena wi-fi lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů a tabletů.

 • Participace občanů na procesu přípravy velkých investičních akcí.

 

3. Finance a majetek města

Je bezpochyby správné, že u věcí, co jsou spjaté s veřejnými finančními prostředky, jsou předmětem veřejné soutěže a transparentnost se stala standardem. Město má za povinnost starat se o svůj majetek a přitom nezapomínat na provoz, který zajistí jeho reprodukci a řádný stav. Je nutno dbát na hospodárnou a obezřetnou strategii při sestavování a naplňování rozpočtu města.

 

 • Pružné reagování na komunální hospodaření v souvislosti na celostátní situaci.

 • Zajištění transparentnosti veřejné správy na úseku rozpočtu tzv. klikací rozpočet.

 • Vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro rozvoj města z národních či evropských dotačních titulů.

 • Účelné nakládání s veřejnými prostředky na městském úřadu.

 

4. Rodina a sociální politika

Žijeme mnohdy v uspěchané době plné společenského tlaku na výkon, v čase moderních technologií a nástrah v podobě příliš jednoduchých řešení při finančních potížích (dluhové pasti). V tomto ohledu nesmíme zapomínat na sociálně znevýhodněné spoluobčany či lidi v náhle vzniklé náročné životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout sami, ani s pomocí své rodiny.

 

 • Prohloubení pomoci sociálně slabým občanům.

 • Pomoc zdravotně a tělesně postiženým občanům.

 • Podpora projektů zaměřených na rodiny s dětmi.

 • Rozvoj spolupráce s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb na bázi komunitního plánován, zvyšování informovanosti obyvatel o těchto službách a získávání zpětné vazby.

 • Podpora vzdělávacích i kondičních aktivit seniorů, jejich plnohodnotné začlenění do života ve městě.

 • Podpora terénní práce s klienty, kteří žijí samostatně a nemohou se spoléhat na pravidelnou pomoc svých příbuzných.

 • Vybudování denního stacionáře pro seniory a handicapované, aby bylo odlehčeno břímě rodinám pečujícím celodenně o své členy.

 • Spolupráce se subjekty v neziskovém sektoru v oblasti volnočasových aktivit a podpora primárně preventivních programů pro děti a mládež.

 

5. Kultura, cestovní ruch a sport

V roce 2025 si budeme připomínat 750 let od první písemné zmínky dosvědčující osídlení města, kdy na tehdejším hradě přenocoval král Přemysl Otakar II. Nikoliv pouze tato výjimečná příležitost by měla napomoci ke zviditelnění zejména na poli kultury a cestovního ruchu, avšak pravidelná kvalitní nabídka kulturních akcí a všestranně pestrý moderní turistický marketing musí být cílem ke zvýšení atraktivnosti města.

 

 • Příprava důstojných oslav sedm set padesátého výročí od první písemné zmínky města.

 • Podpora rozvinuté živé kultury ve městě, dlouhodobá a pravidelná podpora kulturní aktivity neziskových organizací, občanských sdružení, uměleckých spolků a církví.

 • Podpora sportovních oddílů a péče o sportoviště.

 • Zavedení víceletých grantů pro nejzajímavější kulturní a sportovní aktivity ve městě.

 • Zintenzivnění spolupráce v oblasti propagace v rámci cestovního ruchu s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s., Sdružením historickým sídel Čech, Moravy a Slezska, Baťův kanál, o.p.s, Regionem Slovácka a Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, Místní akční skupiny Ostrožsko a Horňácko a dalšími sdruženími.

 • Propagace turistického ruchu a turismu na webových stánkách města včetně vícejazyčných verzí.

 • Zapojení města do řetězce regionálních a nadregionálních kulturních akcí, divadelního, hudebního či výtvarného typu.

 • Opětovné začlení města do dotačního titulu Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací Ministerstva kultury ČR, u kterého město před lety přestalo splňovat podmínky programu.

 • Vypsání grantu na renovaci fasád u průčelí domů na náměstí.

 

6. Vzdělávání

Město, jako zřizovatel předškolních a školních zařízení, má nejen za povinnost zajištění bezproblémového provozu a pečlivé péče o technický stav budov, ovšem i stanovení budoucí vize školství na území města.

 

 • Zavedení systému péče o majetek školských zařízení a vypracování investičního plánu s cílem zlepšit prostředí, ve kterém každodenně pobývají naše děti.

 • Pokračování v investicích do oprav budov školských zařízení.

 • Rozvoj mimoškolních aktivit jako prevenci sociálně-patologických jevů.

 • Podpora zavedení etické výchovy ve škole.

 • Optimalizace řízení a provozu předškolních školských zařízení.

 • Participace rodičů do činnosti školských zařízení a plné využití pravomocí školské rady.

 • Organizační a administrativní podpora školských zařízení při získávání finančních prostředků z národních a evropských zdrojů.

 • Podpora rozvoj tvůrčího potenciálu a dovedností na poli sportu, kultury a zájmové činnosti u dětí a mládeže.

 • Stanovení jednotného postupu hodnocení působení ředitelů ve funkci, kterým končí šestileté funkční období. Bez výjimky zavedení zvyklosti vypisování konkurzů před koncem funkčního období ředitelů, aby pro dané školské zařízení bylo vybráno to nejlepší řešení, buď v podobě obhájení dosavadních výsledků kvalitní práce, či v možnosti zavedení nových koncepcí a vizí.

 

7. Životní prostředí a veřejná zeleň

Prostor kolem nás, určuje kvalitu života. V souladu s názory občanů chceme vylepšovat společně sdílený veřejný prostor, podporovat ochranu životního prostředí.

 

 • Rozšiřování veřejné zeleně, komplexní péče o městský intravilán, výsadba okrasných rostlin a dřevin.

 • Vytvoření nové odpočinkových míst, instalace více laviček v ulicích města.

 • Stanovení postupu města v nakládání s komunálním odpadem a optimalizace podmínek systému pro třídění komunálního odpadu.

 • Důsledné postihování znečišťování veřejných prostranství a tvorby černých skládek.

 • Sanace černé skládky vytvořené městem na Záuličí.

 • Snaha o vznik stabilizačních krajinných prvků ve formě nových biokoridorů, větrolamů a rozvoj biodiverzity příměstské krajiny.

 • Spolupráce s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny v péči o krajinu v boji proti suchu.

 • Naplňování kritérií procesu směřování k udržitelnému rozvoji v souladu s mezinárodním kontextem Místní agendy 21.

 

8. Doprava

Oblast dopravy je o hledání kompromisu, aby bylo vyhověno všem motoristům, chodcům a cyklistům navzájem. Nedostatečné parkovací kapacity jsou hrozbou dalšího rozvoje města.

 

 • Rekonstrukce a modernizace obecních komunikací a chodníků.

 • Zlepšení podmínek pro život tělesně postižených občanů.

 • Pasportizace parkovací míst s cílem najít další možné plochy k využití pro zrealizování nových parkovacích prostorů pro navýšení kapacit parkovacích prostorů ve městě.

 • Osvětlování vybraných přechodů pro chodce.

 • Pokračování v rozvoji budování sítě cyklostezek.

 • Vytvoření bezpečného systému dopravy na pozemních komunikacích ve městě tj. realizace bezpečnostních prvků, stavebních úprav, úprava profilů pozemních komunikací ve prospěch zeleně, pěší a cyklistické dopravy za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy.

 • Komunikace se správci státních a krajských pozemních komunikací ve věci trvalého zklidnění dopravy a omezení negativních vlivů dopravy na život obyvatel.

 • Se správou železnice hledat řešení v provedení reprezentativní a důstojné revitalizace prostoru nádraží.

 

9. Podnikání

Municipalita by měla být jakýmsi servisem pro podnikatele, kdy jim dokáže pomoci, vytváří jim příznivé klima a rovné podmínky pro jejich podnikání, neklade jim žádné zbytečně byrokratické překážky. Aktivity podnikatelů a živnostníků podporují zaměstnanost v regionu a příznivě ovlivňují příjmovou část rozpočtu města, a proto je nezbytná úzká spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.

 

 • Transparentní postupy při zadávání veřejných zakázek městem. Zveřejnění průběhu řízení o veřejné zakázce na internetu.

 • Veškeré smlouvy uzavřené s městem musí být veřejné a k dispozici všem občanům města s tím, že se nelze se vymlouvat na takzvané obchodní tajemství.

 • Spolupráce se soukromým sektorem a sekundární podpora podnikání ve formě zlepšování obecní infrastruktury.

 • Spolupráce s podnikatelskými subjekty i mezi podnikatelskými subjekty navzájem - vzájemná každoroční setkávání.

 • Informační servis pro podnikatele ze strany města.

 • Nabídka partnerství novým investorům za podmínky prosazování zájmů obyvatel.

 • Podporou kultury a cestovního ruchu napomáhat ke stabilitě a rozvoji ubytovacích a gastronomických zařízení.

 

10. Bezpečnost města

Primárním předpokladem pro fungující a prosperující město, které je příjemným místem pro život, by měla být bezpečnost jeho obyvatel. Základem bezpečného města nemůže být jen výkon činnosti městské policie ale taktéž i úzká spolupráce s Policií ČR, dalšími složkami Integrovaného záchranného systému a samozřejmě i s obyvateli města.

 

 • Kontrola náplně práce strážníků městské policie v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti občanů.

 • Modernizace kamerového bezpečnostního systému s vyhodnocení potřebnosti rozšíření do problematických míst města

 • Podpora smysluplných projektů prevence kriminality a protidrogové prevence.

 • Rozvoj městského varovného systému zajišťující včasnou a přesnou informovanost občanů při ohrožení živelnými pohromami a průmyslovými haváriemi.

 


Vytisknout  

Free Joomla templates by L.THEME